Priporočila za izvajanje zdravstvene obravnave v socialno varstvenih zavodih v času trajanja ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-19

Datum objave: 14. 06. 2020

Priporočila za izvajanje zdravstvene obravnave v socialno varstvenih

zavodih v času trajanja ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-

19 (COVID-19)

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v povezavi z zajezitvijo in

obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) v

socialno varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ) prejeli vprašanja različnih deležnikov,

na katera v nadaljevanju podajamo odgovore oziroma k dokumentom, ki so jih že prejeli,

podajamo dodatna pojasnila.

1. Spremljanje zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije zaposlenih v zdravstvenih

in socialno varstvenih zavodih

Uvodoma poudarjamo, da se še naprej spremlja zdravstveno stanje zaposlenih v zdravstvenih

zavodih in SVZ (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).

Kot je bilo navedeno v dopisu ministrstva Organizacija izvajanja zdravstvene oskrbe v

socialnovarstvenih zavodih1, št. 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 2020, je pri vseh izvajalcih

priporočeno spremljanje zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije zaposlenih.

Zaposlenega s sumom na okužbo s SARS-CoV-2, zaposlenega s potrjeno okužbo s SARSCoV-

2, zaposlenega, ki je bil v tesnem kontaktu z osebo s sumom na okužbo s SARS-CoV-2,

oziroma zaposlenega, pri katerem je potrjena okužba s SARS-CoV-2, se ne prepušča v delovni

proces oziroma se ga ob pojavu simptomov, ko je že na delovnem mestu, takoj nadomesti z

drugim zaposlenim in do razjasnitve stanja kužnosti oziroma ozdravitve odstrani iz delovnega

procesa.

Odgovorna oseba izvajalca vodi evidenco spremljanja zdravstvenega stanja in epidemiološke

situacije zaposlenih.

Posebej poudarjamo, da je pri tem treba upoštevati mnenja Informacijskega pooblaščenca

Republike Slovenije glede varstva osebnih podatkov zaposlenih.

Pri vseh izvajalcih zaposleni v delovnem času uporabljajo zaščitno masko, pri izvajalcih, kjer je

prisotna okužba s SARS-CoV-2, pa tudi vso dodatno osebno varovalno opremo (v nadaljnjem

besedilu: OVO) v skladu z epidemiološko situacijo pri izvajalcu.

V delovnem času se še naprej upoštevajo ukrepi fizične distance zaposlenih.

2. Novi sprejemi oskrbovancev v SVZ in vračanje oskrbovancev po odpustu iz bolnišnice

Z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Omogočanje

sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva, št. 0075-

1/2020/36 z dne 20. 5. 2020 (v nadaljnjem besedilu: dopis), ste bili SVZ seznanjeni s

protokolom novih sprejemov v SVZ. Priloga dopisa je vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti

okužbe s COVID-19 in epidemiološkega stanja oseb pred sprejemom v SVZ. Vprašalnik se

uporablja pri sprejemu novih oskrbovancev v SVZ, ki prihajajo iz domačega okolja.

Pri sprejemih novih oskrbovancev neposredno iz bolnišnice oziroma sprejemih aktualnih

oskrbovancev iz bolnišnice nazaj v SVZ, oceno zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije

na dan sprejema v SVZ, za obdobje zadnjih 14 dni, poda odpustni zdravnik v bolnišnici. Izjava

je priloga odpustni dokumentaciji. Odpusti iz bolnišnice se izvajajo po predhodnem dogovoru s

SVZ v dopoldanskem času, ob delovnih dneh, od ponedeljka do petka.

3. Obiski v SVZ in na oddelkih SVZ, kjer ni prisotna okužba s SARS-CoV-2

V okviru sproščanja ukrepov, sprejetih v zvezi z omejevanjem in zajezitvijo epidemije na

območju Republike Slovenije, se postopno sproščajo tudi omejitve glede obiskov oskrbovancev

v SVZ. Z navodili v nadaljevanju se sprošča ukrepe, sprejete z dopisom Ministrstva za delo,

družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) Omogočanje

obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva, št. 0075-

1/2020/29 z dne 30. 4. 2020.

SVZ priporočamo, da obiski potekajo pod naslednjimi pogoji:

- obiski naj bodo vnaprej dogovorjeni med uporabnikom, obiskovalcem in SVZ,

- za organizacijo, koordinacijo in spremstvo pri obiskih, SVZ zagotovi nezdravstveni

kader (razen v primeru, ko bi zdravstveno stanje oskrbovanca zahtevalo neposredno

prisotnost zdravstvenega delavca), ki naj bo ustrezno usposobljen s področja

preprečevanja in obvladovanja okužb v SVZ ter ustrezne uporabe OVO,

- obiski naj se omejijo na enega zdravega obiskovalca na oskrbovanca na dan, družinske

člane oziroma za oskrbovanca druge pomembne osebe, pa naj se seznani, da je z

manjšim številom obiskovalcev tveganje prenosa okužbe manjše,

- odsvetujemo obiske otrok in mladostnikov v domovih za starejše,

- obiskovalec neposredno pred obiskom poda izjavo glede svojega zdravstvenega stanja

in epidemiološkega statusa, pri čemer je zlasti pomembno, da obiskovalec:

o nima znakov okužbe s COVID-19 (povišana telesna temperatura, kašelj,

oteženo dihanje, bolečine v grlu ali žrelu, bolečine v mišicah, izguba vonja ali

okusa, nespecifične prebavne težave);

o v zadnjih 14. dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bil postavljen sum na

okužbo z virusom SARS-CoV-19 oziroma je bila okužba laboratorijsko potrjena,

- pristojna oseba v SVZ vodi evidenco obiskov, iz katere je razviden podatek o imenu in

priimku obiskovalca, njegovi telefonski številki, izmerjeni telesni temperaturi obiskovalca

ob prihodu v SVZ, imenu in priimku oskrbovanca, ki ga je obiskovalec obiskal, pri čemer

navedene podatke obiskovalec potrdi s svojim podpisom, SVZ pa zagotovi, da vodenje

evidence poteka v skladu z veljavnimi predpisi s področja osebnih podatkov,

- obiskovalec ima ob prihodu v SVZ nameščeno zaščitno masko (pozornost na ustrezno

nameščenost zaščitne maske). Ob vstopu v SVZ osebje obiskovalca pouči glede

ustreznega razkuževanja rok in mu omogoči, da pred in med obiskom roke razkuži,

- če izvedba obiska ni mogoča v skupnih prostorih, se obisk izvede v sobi oskrbovanca.

Ob ustrezni zaščiti obiskovalca, se uporaba zaščitne maske pri oskrbovancu (če oskrbovanec ne kašlja ali kiha) lahko opusti,

- obiskovalce se pouči o tveganjih, ki jih neustrezno ravnanje v povezavi s

preprečevanjem in obvladovanjem okužb predstavlja za oskrbovance, pri izvedbi

obiskov pa se jim omogoči zasebnost,

- kljub sproščanju ukrepov, sprejetih v povezavi z epidemijo, svetujemo nadaljnje

upoštevanje ukrepa fizične distance v času trajanja obiska. Morebitni fizični kontakt naj

bo omejen na dotik rok, pri čemer si obiskovalec pred dotikom razkuži roke (poudarek

na pravilni tehniki razkuževanja rok), po dotiku pa oskrbovanec in obiskovalec razkužita

roke,

- zahteva se razkuževanje prostorov, površin v prostoru in pripomočkov, ki se uporabljajo

za izvedbo obiskov (mize, stoli, stikala, kljuke vrat, invalidski voziček itd.) in če je

izvedljivo, 10-minutno prezračevanje prostora po vsakem obisku (v SVZ, kjer je prisotna

okužba z virusom SARS-CoV-19, se centralni in individualni prezračevalni sistemi ne

uporabljajo),

- obiski, ki se izvajajo v prostorih (skupni prostori, sobe oskrbovancev) SVZ, se omejijo

na največ 30 minut. Obiske v sobah oskrbovancev se načrtuje na način, da v sobi ni

več obiskovalcev hkrati, če pa izjemoma so, se med prisotnimi zagotovi vsaj 2 metra

razdalje,

- če obiskovalec in oskrbovanec izrazita željo po druženju izven prostorov SVZ, se

obiskovalca in oskrbovanca (kadar je to izvedljivo), pouči o priporočljivih preventivnih

ukrepih preprečevanja in obvladovanja okužbe s SARS-CoV-19 ter dogovori termin

vračanja v SVZ, da osebje lahko ustrezno izvede postopke razkuževanja predmetov in

površin,

- kadar oskrbovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik želi večdnevno bivanje

oskrbovanca izven institucije (npr. bivanje pri družinskih članih), se oskrbovancu ob

spremljanju zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije to omogoči. Oskrbovanca

in družinske člane se seznani nujnostjo izvajanja preventivnih ukrepov za

preprečevanje okužbe s SARS-CoV-19.

4. Obiski v SVZ oziroma na oddelkih SVZ, kjer je prisotna okužba s SARS-CoV-2

Obiski v SVZ oziroma na oddelkih SVZ, kjer bivajo oskrbovanci z okužbo s SARS-CoV-19, se

načrtujejo v dogovoru z območno pristojnim epidemiologom.

5. Prinašanje predmetov, pripomočkov in živil v SVZ

V povezavi z navodili glede prinašanja pripomočkov, predmetov in živil v SVZ, sledite aktualnim

smernicam objavljenim na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

6. Usposabljanje zaposlenih zdravstvenih delavcev in zaposlenih na področju osnovne in

socialne oskrbe v SVZ

Odgovorna oseba v SVZ poskrbi, da so zaposleni usposobljeni s področja vsebin preprečevanja

in obvladovanja okužb ter ustrezne uporabe OVO. O usposabljanju zaposlenih SVZ vodi

evidenco. Poseben poudarek s področja vsebin preprečevanja in obvladovanja okužb se

nameni področju čiščenja in edukaciji osebja, ki čiščenje izvaja.

Zaposlene naj se posebej opozori na upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, navedenih v

dopisu ministrstva Organizacija izvajanja zdravstvene oskrbe v socialno varstvenih zavodih, št.

181-70/2020/217 z dne 27. 3. 2020.

Podrobnejše strokovne usmeritve so določene v dokumentu Zbornice zdravstvene in babiške

nege Slovenije Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom

SARS-CoV-19 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov, št. UČE ND 06 z dne 28. 3. 2020.

7. Druge usmeritve za SVZ

Priporočamo, da se pri oskrbovancih, ki imajo vstavljeno trahealno kanilo, vzpostavi zaprt

sistem aspiracij. Podrobnejša navodila glede aspiracije trahealne kanile preko zaprtega sistema

so navedena v dokumentu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Aspiracija pri

pacientu z umetno dihalno potjo (trahealna kanila) – zaprt sistem.

Pri zdravljenju oskrbovancev s kisikom naj se uporablja vlažilce za enkratno uporabo, saj

posode za tekočino ob neustreznem vzdrževanju predstavljajo dodaten vir tveganja za okužbe.

Podrobnejša navodila glede aplikacije kisika pripravlja Zbornica zdravstvene in babiške nege

Slovenije.

Vsem državljanom Republike Slovenije, še zlasti pa vsem zaposlenim na področju zdravstva in

socialnega varstva ter starejšim osebam, se priporoča sezonsko cepljenje proti gripi. Cepljenje

proti pnevmokoknim okužbam se priporoča osebam, ki imajo zdravstveno indikacijo (imunsko

oslabljeni, kronični bolniki) ter vsem starejšim osebam.

Vsem SVZ se zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje v času trajanja epidemije in izvedene

aktivnosti za zaščito oskrbovancev in zaposlenih pred okužbo z virusom SARS-CoV-19.

SVZ, ki se v skladu z dopisom MDDSZ Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in

drugih izvajalcih institucionalnega varstva št. 0075-1/2020/36 z dne 20. 5. 2020 soočajo z izzivi

pri vzpostavitvi sive cone naprošamo, da nas s tem seznanijo, da se jim zagotovi dodatna

pomoč za iskanje konstruktivnih rešitev, ki bodo omogočale fleksibilno in učinkovito odzivanje

na morebitne spremenjene razmere v povezavi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-19 v Sloveniji.

Izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz navedenega dopisa MDDSZ, lahko začnejo sprejemati nove

oskrbovance. Krizni načrt z vsemi potrebnimi elementi, kot izhaja z navedenega dopisa

MDDSZ, pošljete na elektronski naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko zadeve 181-

70/2020. Seznanjamo vas, da je bil dokument Vzpostavitev izolacijskih enot glede na tveganje

za okužbo s COVID-19 revidiran.

V zaključku poudarjamo na nujnost nadaljnjega upoštevanja vseh preventivnih ukrepov za

preprečevanje in obvladovanje okužbe z virusom SARS-CoV-19, saj je virus še vedno prisoten

v populaciji.

Pripravila:

mag. Klavdija Kobal Straus

sekretarka

Dr. Tina BREGANT

DRŽAVNA SEKRETARKA