Usmeritve pristojnega ministrstva glede omogočanja obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva

Datum objave: 14. 06. 2020

Spoštovani,

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v Republiki Sloveniji, kjer se opaža zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID-19, zaprosilo strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje o možnostih sproščanja prepovedi obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeti sklep imenovane skupine vam v nadaljevanju, glede možnosti obiskov, podajamo naslednje usmeritve.

Osnovno pravilo je, da se obiski omogočijo ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov ter ekstremno previdnostjo. Cilj je najti ravnovesje med varovanjem življenja in zdravja oskrbovancev ter pravico do socialnih stikov, ki so za mentalno zdravje človeka tudi zelo pomembni. Zavedamo se, da ste zavodi zelo različni (glede na velikost, bivanjskega standarda, same arhitekture…), zato je od vsakega zavoda posebej odvisno, kakšen protokol rešitve si bo, glede na podane usmeritve, zastavil. Ravno tako je tudi od vsakega zavoda posebej odvisno, kdaj bo s sproščanjem tega ukrepa pričel, saj je to odvisno tudi od zagotovitve upoštevanja navedenih smernic, priporočamo pa, da s sproščanjem obiskov ter omogočanjem ostalih storitev, pričnete najkasneje z 11. 5. 2020, razen v primeru povečanega števila okužb v lokalnem okolju, kjer se naj omogočanje obiskov prične z izboljšanjem epidemiološke slike ter v dogovoru s koordinatorji pristojnimi za vaš zavod.

S to prvo fazo rahljanja ukrepov v socialnovarstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih socialnega varstva, ki so opisani v nadaljevanju, se v vseh socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva, oskrbovancem lahko ponudijo tudi ostale storitve, kot so frizerske in pedikerske, ob seveda strogem upoštevanju navodil, ki so za te dejavnosti predpisane. Za vse te dodatne zunanje obiskovalce/izvajalce, veljajo smiselno enaka pravila, kot za obiskovalce oskrbovancev (preverjanje znakov okužbe, merjenje temperature, izpolnitev izjave…). Naj poudarimo, da se lahko te dodatne storitve izvajajo izključno v beli coni ter le za oskrbovance belih con.

V nadaljevanju so usmeritve ločene na zavode, ki so brez okužbe (točka I.) ter na zavode, ki imajo nameščene oskrbovance z okužbo oziroma s sumom na okužbo (točka II.).
I. COVID-19 negativni zavodi (osnovni namen je preprečevanje vnosa okužbe)

Obiski naj potekajo pod naslednjimi pogoji:
- Obiski morajo biti vnaprej najavljeni, po elektronski pošti ali telefonu.
- Vsak zavod naj obiske razporedi čez cel dan oziroma teden, da se prepreči preveliko število obiskovalcev ob istem času.
- Že vnaprej se naj določi čas posameznega obiska oziroma se naj na podlagi najav pripravi urnik obiskov.
- Obiski naj bodo omejeni na posameznika (najožji družinski člani, prostovoljci, ki so že do sedaj obiskovali posameznega oskrbovanca), razen v primeru, da oskrbovanca obišče oseba, ki potrebuje pomoč tretje osebe.
- Obiskovalci morajo ob vstopu v dom podati izjavo, da so bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niso bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena.
- Ob vstopu v dom mora biti urejena kontrola obiskovalcev (razkuževanje rok, obrazna maska, preverjanje morebitnih simptomov okužbe, merjenje temperature, spremljanje obiskovalca do točno določene lokacije obiska). Na tej točki se spodbuja tudi ozaveščanje obiskovalcev s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja…).
- Po možnosti naj obiski potekajo na zunanjih površinah ali večjem, v ta namen predvidenem prostoru. V notranjih prostorih je treba upoštevati razdaljo vsaj 1,5 metra (že vnaprejšnja postavitev stolov, talne oznake…).
- Za vsakim obiskom je potrebno razkužiti površine, kjer sta obiskovalec in oskrbovanec sedela ter prezračiti prostor.
- V primeru, da oskrbovanci ne more zapustiti svoje sobe, se obiske lahko izjemoma dovoli v sobi, s predhodno najavo vodstvu zavoda, ki poskrbi da je ob obisku prisotna tudi oseba, zaposlena v zavodu. Obisku se v tem primeru zagotovi dodatna varnostna oprema (poleg maske in rokavic, vsaj še zaščitni plašč). Tudi v teh primerih je treba upoštevati ustrezno razdaljo.
- Obiskovalci naj pri oskrbovancih brez okužbe nosijo masko, ki prekriva usta in nos in si redno razkužujejo roke.
- Obiskovalci se naj z oskrbovanci po možnosti ne rokujejo, objemajo, dotikajo obraza…
- Obiski naj bodo nadzorovani.
- Treba je voditi redno evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko), in sicer zaradi identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.

II. COVID-19 pozitivni zavodi (rdeča cona) ter zavodi z oskrbovanci v sivi coni

V COVID-19 pozitivnih zavodih (rdeča cona) ter v zavodih z oskrbovanci nameščenimi v sivi coni, je treba poleg vseh navedenih smernic pod točko I., predvsem zaradi višjega tveganja iznosa okužbe, upoštevati tudi naslednje usmeritve:

Bela cona: poleg vseh navedenih ukrepov pod točko I, je potrebna višja stopnja zaščitne opreme (dodatno se zahteva zaščitni plašč ter rokavice).

Rdeča in siva cona: Obiski so v rdeči in sivi coni dovoljeni le izjemoma (obisk umirajoče osebe). Poleg vseh navedenih ukrepov pod točko I., morajo biti obiskovalci oskrbovancev, ki so pozitivni na s COVID-19 ali imajo sum na COVID-19, ob obiskih ločeni s pregrado iz pleksi stekla ali pa oblečeni v zaščitni plašč, kirurško masko z vizirjem in imajo kirurške rokavice.

Zavedamo se, da se s sproščanjem ukrepov povečuje možnost vnosa virusa v zavod, zato je ob tem še bolj pomembno striktno upoštevanje vseh že do sedaj danih navodil. Zaradi tega ukrepa je tudi še bolj pomembno redno prezračevanje sob in skupnih prostorov (če je možno, vsaj 1x na uro) ter večkratno čiščenje prostorov, s posebno pozornostjo na točke kontakta, kot so kljuke, stikala, ograje… Pomembno je tudi beleženje vseh pomembnih vitalnih znakov oskrbovancev, od možnosti poslabšanja zdravstvenega stanja kot tudi psihosocialnih stanj.

Še naprej vam želimo uspešen boj proti vnosu in širjenju virusa COVID-19 v vašem zavodu in vas lepo pozdravljamo.

      Mateja Ribič
      državna sekretarka